Porównaj oferty

Ulga termomodernizacyjna - przykład i kalkulator

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku jednorodzinnym. Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Z ulgi tej nie można skorzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Ulga termomodernizacyjna a przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest realizacja inwestycji czy przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ustawodawca w definicji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zawarł między innymi:

 • ulepszenie, które prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz do ogrzewania budynków mieszkalnych
 • ulepszenie prowadzące do zmniejszenia strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła
 • ulepszenie pozwalające zmniejszyć koszty pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych poprzez wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła (likwidacja lokalnego źródła ciepła)
 • całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji, czyli procesu, w którym równocześnie dochodzi do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej

Na jakie odliczenia pozwala ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna skierowana jest do podatników, którzy ponieśli wydatki związane z modernizacją budynku jednorodzinnego. Celem modernizacji powinno być ulepszenie technologii, sposobu czy źródła generowania energii elektrycznej na potrzeby danego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Swego rodzaju zwrot kosztów w postaci ulgi termomodernizacyjnej to odliczenie od podatku wydatków, które:

 • wymienia w swoim rozporządzeniu Minister Inwestycji i Rozwoju (rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych)
 • dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek (czyli jeśli pierwszy wydatek poniesiono w roku 2019, to w rozliczeniu PIT za 2019 ten wydatek się odlicza, a inwestycja musi być zakończona do końca 2023 roku)
 • zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku (czyli jeśli podatnik nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to cała kwota z faktury - wartość wraz z podatkiem - jest wydatkiem, który można odliczyć od podatku)
 • nie zostały sfinansowane czy współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub oddziałów wojewódzkich tego funduszu (czyli wydatek może być odpisany od podatku, gdy nie ma mowy o dofinansowaniu danego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z NFOŚiGW czy oddziałów szczebla wojewódzkiego)
 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym jod niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej jest opłacalne. Rozliczając zeznanie podatkowe PIT, można odliczyć do 53 000,00 zł kosztów poniesionych w związku z inwestycjami termomodernizacyjnymi. Ta kwota odnosi się do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Odliczenia od podatku dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki na ulepszenia termomodernizacyjne. Jeśli z jakichś przyczyn pojawiła się kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie podatnika za rok podatkowy, podlega ona odliczeniu w kolejnych latach, ale nie dłużej niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga termomodernizacyjna w praktyce 2021

W praktyce, aby odliczyć od podatku ulgę termomodernizacyjną należy:

 1. rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne
 2. nabywać tylko i wyłącznie te towary, produkty czy usługi, których kupno jest zgodne z wykazem ministerialnym
 3. zakończyć dane ulepszenie termomodernizacyjne w ciągu 3 lat
 4. odliczać na bieżąco poczynione wydatki za każdy rok w deklaracji PIT

Przykład odliczenia ulgi termomodernizacyjnej:

Podatnik X w roku 2020 uzyskał dochód w wysokości 70 000,00 zł. W roku 2020 założył instalację fotowoltaiczną, któej koszt (na podstawie faktury VAT) wynosi 24 000,00 zł. Ile wyniesie kwota ulgi termomodernizacyjnej?

Skala podatkowa dla dochodu 70 000,00 to 1. próg podatkowy - do 85 528,00 zł - 17% podatku

24 000,00 zł - koszt instalacji fototowoltaicznej, który będzie odliczony od podstawy opodatkowania

24 000,00 x 17% = 4 080,00 zł - kwota ulgi termomodernizacyjnej

Sprawdź też inne programy wsparcia fotowoltaiki w Polsce: