Porównaj oferty

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE INTERNETOWYM

www.optimalenergy.pl

 

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Pod użytymi w niniejszym Regulaminie korzystania z serwisu OPTIMAL ENERGY pojęciami rozumie się:

  1. Regulamin” – niniejszy „Regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym www.optimalenergy.pl”;

  2. Administrator”Optimal Energy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-626) przy ul. Szelągowskiej 49; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000349875, posiadającą nr NIP: 5993112326; nr REGON: 080412370, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres e-mail: biuro@optimalenergy.pl;

  3. Serwis” - internetowy serwis, prowadzony przez Administratora pod aktualnym adresem www.optimalenergy.pl wraz z subdomenami optimalenergy.pl, umożliwiający Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie, wyszukiwanie i porównywanie ofert dostawców energii elektrycznej oraz gazu ziemnego;

  4. Ustawa” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  5. Użytkownik” – każdy podmiot korzystający z Internetu, posiadający zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do skutecznego i ważnego zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, który zawarł z Administratorem umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną;

  6. umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną” lub „umowa Usługi” – umowa w rozumieniu Ustawy, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi na rzecz Użytkownika na zasadach opisanych w Regulaminie.

 2. Regulamin określa zasady realizacji przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, zwanej także w jego treści „Usługą”, polegającej na umożliwieniu: wyszukiwania i porównywania ofert dostawców energii elektrycznej oraz udostępnianiu informacji związanych z tematyką energii elektrycznej.

 3. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w ramach Serwisu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem w Internecie na stronie www.optimalenergy.pl wraz z subdomenami optimalenergy.pl, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

 4. Użytkownik Serwisu ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu oraz zasobów Serwisu.

 

Dział II. Oświadczenia Użytkowników

 1. Użytkownik oświadcza, że przed zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go bez zastrzeżeń.

 2. Użytkownik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie materiały, które publikuje w ramach Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników oraz wobec osób trzecich, za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie.

 3. Administrator nie ma wpływu na to, jak użytkownicy Internetu będą postępować z materiałami zamieszczonymi przez Użytkowników w ramach Serwisu. W związku z powyższym Administrator zwraca uwagę, że zabrania się zamieszczania w Serwisie publicznych treści, które mogą naruszać dobra zamieszczającego je Użytkownika lub innych Użytkowników. Administrator nie prowadzi bieżącej moderacji komentarzy. Zastrzega sobie jednak prawo do usuwania wpisów, których autor posługuje się fałszywymi danymi takimi jak np. adres e-mail. Wpisy takie traktowane są jako spam i usuwane. W przypadku gdy zdaniem Użytkownika w treści komentarzy znajdują się treści niezgodne z regulaminem prosimy o kontakt pod adresem biuro@optimalenergy.pl. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni podejmie decyzję w tej sprawie. Do rozpatrywania tego typu spraw, Administrator stosuje postanowienia dotyczące reklamacji.

 

Dział III. Wymagania niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:

  1. połączenie z siecią Internet,

  2. dokonanie rejestracji stosownie do Działu I ust. 1. lit. „f” Regulaminu,

  3.  

 2. W celu skorzystania przez Użytkownika z porównywarki cen, zobowiązany jest on wejść na odpowiednią zakładkę w Serwisie oraz podać wszelkie konieczne dane do obliczeń dane takie jak np. wysokość zużycia, wysokość ostatniego rachunku za dostarczenie energii lub gazu oraz kod pocztowy.

 3. W wyniku skorzystania przez Użytkownika z porównywarki cen Użytkownik otrzymuje przybliżone informacje na temat cen innych operatorów energii. Administrator dokłada wszelkich starań, aby uzyskane wyniki porównywarki cen odpowiadały rzeczywistości, jednakże z uwagi na to, że Administrator nie świadczy usług związanych z dostarczaniem energii, nie jest w stanie zagwarantować, że podane ceny będą identyczne z oferowanymi przez wymienione w porównywarce podmioty. Wszystkie wyniki cenowe nie stanowią oferty handlowej tych podmiotów i mogą one różnić się od cen rzeczywiście oferowanych, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, a Użytkownik zrzeka się w tym zakresie w stosunku do niego wszelkich roszczeń .

 4. Użytkownik ma możliwość nawiązać kontakt z wybranym przez siebie dostawcą paliwa gazowego lub energii z którym współpracuje Administrator. W takim przypadku po aktywowaniu odpowiedniego przycisku oraz podaniu przez Użytkownika niezbędnych danych Administrator przekaże temu podmiotowi dane Użytkownika w celu nawiązaniu kontaktu i zaoferowania umowy. Wykaz podmiotów z którym współpracuje Administrator jest dostępny w Serwisie pod adresem optimalenergy.pl/polityka-prywatnosci

 5. W przypadku gdy Użytkownik, za pośrednictwem porównywarki, wybrał dostawcę paliwa gazowego lub energii z którym Administrator bezpośrednio nie współpracuje, w takim przypadku Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu przedstawienia innej najkorzystniejszej znanej mu oferty.

 6. Użytkownik ma również możliwość skorzystać z opcji pomocy Administratora w znalezieniu najlepszej oferty gazu lub prądu. W takim przypadku po podaniu niezbędnych danych (takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy) Administrator lub podmiot który został przez niego wybrany przedstawi propozycję ceny za dostawę gazu lub prądu Użytkownikowi oraz przedstawi Użytkownikowi propozycji umowy.

 7. Z tytułu, o których mowa w Dziale III Regulaminu żadne wynagrodzenie, odszkodowanie lub inne świadczenie nie jest Użytkownikowi należne od Administratora, chyba że Strony w formie pisemnej – pod rygorem nieważności – postanowią inaczej.

 

Dział IV. Zakazy, ograniczenia i inne wymagania. Skutki ich naruszenia

 1. Zakazuje się podejmowania na stronach Serwisu, zachowań naruszających obowiązujące prawo, normy społeczne, normy moralne lub zasady ogólnie przyjętej netykiety.

 2. Zakazuje się w szczególności:

  1. umieszczania przez Użytkowników, treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety,

  2. umieszczania przez Użytkowników, materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione prawa lub dobra osób trzecich,

  3. z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, zakazuje się wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników Serwisu celem promocji lub reklamy określonych podmiotów, towarów czy usług, w tym umieszczenia przekazów reklamowych czy informacji handlowych,

  4. wszelkich takich działań, które narażałyby na odpowiedzialność prawną Administratora lub mogły wyrządzić mu szkodę,

  5. umieszczania przez Użytkowników kodów przetwarzających, w tym także zbierających informacje o innych Użytkownikach, w szczególności odwiedzających strony zawierające jego wpisy lub inne wpisy dostępne w ramach Serwisu,

  6. umieszczania przez Użytkowników w ramach Serwisu jakiegokolwiek oprogramowania czy innych narzędzi informatycznych, które mogłyby wyrządzić szkodę lub narazić na szkodę Administratora lub innych użytkowników Internetu,

  7. zabrania się podawania niezgodnych z prawdą danych w formularzach rejestracyjnych.

 3. Umieszczanie przez Użytkowników w ramach Serwisu przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym przekierowań do innych stron WWW, jest dopuszczalne tylko za uprzednią zgodą Administratora, wyrażoną w formie pisemnej – pod rygorem nieważności. Administrator zastrzega sobie niniejszym prawo wprowadzenia opłat za zamieszczanie w ramach Serwisu ww. informacji, jak również prawo do uzależniania udzielenia zgody od spełnienia innych zgodnych z prawem wymogów.

 4. Jeżeli - stosownie do ust. 3 powyżej - zgoda na zamieszczenie przekazów lub informacji handlowych zostanie udzielona, Użytkownik zamieszczający w ramach Serwisu informację handlową winien ją wyraźnie wyodrębnić i oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa. Informacja ta winna nadto odpowiadać innym cechom określonym w art. 9 Ustawy.

 5. W przypadku naruszenia zakazów określonych w ust. 2 powyżej, Administrator jest uprawniony zgodnie z Działem IV ust. 4 Regulaminu, do niezwłocznego usunięcia danych z Serwisu oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności Użytkownika, który dane takie zamieścił.

 

Dział V. Pouczenia, informacje i zastrzeżenia ze strony Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych, w szczególności w celu konserwacji, modyfikacji, aktualizacji, testowania, zmiany oprogramowania lub napraw.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika, jeżeli:

  1. zostanie podniesiony przez osobę trzecią zarzut naruszenia przez Użytkownika jej praw lub praw innej osoby przez treści wprowadzone lub zmodyfikowane przez Użytkownika w Serwisie,

  2. Administrator poweźmie podejrzenie, że doszło do naruszenia praw osoby trzeciej, w szczególności po otrzymaniu w tym zakresie informacji przekazanych przez sąd, inny organ władzy publicznej lub inny wiarygodny podmiot.

 3. W każdej podanej w ust. 2 sytuacji Administrator może wystąpić do Użytkownika, o ile będzie mógł się z nim porozumieć, o odniesienie się do ww. zarzutów czy podejrzeń. Użytkownik Serwisu będzie zobowiązany odnieść się do nich najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, przy czym domniemywa się, że dniem otrzymania wezwania jest dzień wysłania wezwania.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy Usługi Użytkownikom, co oznacza zablokowanie dostępu do Serwisu lub skasowanie zamieszczonych lub zmodyfikowanych przez Użytkownika treści w Serwisie, w tym w szczególności:

  1. naruszających postanowienia Regulaminu, w szczególności zaś naruszających postanowienia Działu IV Regulaminu,

  2. jeżeli z żądaniem takim wystąpi uprawniony do tego organ państwowy lub instytucja państwowa, w szczególności sąd lub prokuratura.

 5. Administrator ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym, jeżeli Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu.

 6. Administrator oświadcza, że w żaden sposób nie weryfikuje rzetelności, pochodzenia ani zgodności z prawdą materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu. Parametry potencjalnego świadczenia usługi przez podmioty sprzedające energię elektryczną lub gaz ziemny wprowadzane są przez te podmioty i mogą stale ulegać zmianie. Finalna wycena kosztów energii elektrycznej lub gazu ziemnego Użytkownika może więc różnić się od tej, która wyświetlona zostanie na stronie, co jest wynikiem jednostkowej analizy parametrów potencjalnego świadczenia usługi dostarczenia energii elektrycznej lub gazu ziemnego przez dany podmiot. Administrator przekazuje jedynie dane zainteresowanego otrzymaniem takiej oferty Użytkownika i jest pośrednikiem w zawieraniu finalnej umowy na dostarczanie energii elektrycznej lub gazu ziemnego, jaka zawierana jest przez Użytkownika z podmiotem sprzedającym energię elektrycznej lub gaz ziemny.

 7. Administrator oświadcza, że treści w Serwisie są stale aktualizowane, a tym samym mogą podlegać zmianie, usunięciu lub zastąpieniu nowymi. Jeżeli Użytkownik zainteresowany jest ich utrwaleniem ich stanu na dany moment może to zrobić we własnym zakresie.

 8. Administrator informuje, że może zostać zobowiązany do przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych osobowych Użytkowników oraz adresów IP innych osób odwiedzających Serwis sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

Dział VI. Rozwiązanie Umowy. Odstąpienie od Umowy przez konsumenta

 1. Umowa Usługi zostaje zawarta z chwilą rejestracji Użytkownika w Serwisie zgodnie z Działem III.

 2. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne i bezpłatne.

 3. O ile zawarta przez Administratora i Użytkownika umowa nie stanowi inaczej, w każdym czasie Użytkownik, ma prawo zrezygnować z Usługi. Użytkownik dokonuje takiej rezygnacji poprzez wysłanie na adres Administratora biuro@optimalenergy.pl lub siedziby Administratora (ul. Obornicką 330, 60-689 Poznań) odpowiednio e-maila lub listu z oświadczeniem o rezygnacji. W takiej sytuacji najpóźniej w następnym dniu roboczym licząc od dnia w którym ww. e-mail znajdzie odebrany przez Administratora lub też ww. list zostanie Administratorowi doręczony, umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną z Użytkownikiem ulega rozwiązaniu.

 4. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, o ile zawarta przez Administratorem z Użytkownikiem, umowa nie stanowi inaczej, Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi, o czym informuje Użytkowników na stronie www.optimalenergy.pl, co oznacza, że z datą zamieszczenia takiej informacji lub datą wyznaczoną w tym oświadczeniu umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu.

 5. O ile zawarta przez Administratora z Użytkownikiem umowa nie stanowi inaczej, Administrator ma prawo rozwiązać zawartą z nim umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. Oświadczenie o rozwiązaniu ww. umowy w tym trybie Administrator prześle na adres e-mail Użytkownika, podany jako aktualny. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ww. oświadczeń na podane w formularzu rejestracyjnym adresy, w tym adres elektroniczny. Z dniem rozwiązania ww. umowy Administrator ma prawo usunąć z Serwisu zamieszczone przez Użytkownika treści.

 6. Osoba zawierająca umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, działająca jako konsument, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Prawo to nie przysługuje w określonych sytuacjach przewidzianych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, m.in. w sytuacji, gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Odstąpienia można dokonać kontaktując się z Administratorem, w tym za pomocą złożenia formularza o odstąpieniu, którego stosowanie jest fakultatywne, dostępnego na stronie internetowej Serwisu.

 

Dział VII. Ochrona danych osobowych w Serwisie

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Administrator.

 2. Użytkownik w ramach miejsca do tego przeznaczonego w Serwisie podaje swoje imię i nazwisko, a także e-mail. Osoba ta ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Wraz z usunięciem wszystkich wpisów, ww. dane Użytkownika również zostaną usunięte z Serwisu. Użytkownik zawierając umowę Usługi godzi się na przetwarzanie jego ww. danych w podany wyżej sposób w całym okresie przechowywania treści w Serwisie.

 3. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane będą przetwarzane w związku z realizacją niniejszej umowy, wyjaśnieniem okoliczności ewentualnego korzystania z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jego dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora normuje Polityka Prywatności, dostępna pod adresem www.optimalenergy.pl/polityka-prywatnosci.

 5. Użytkownik może wyrazić zgodę Administratorowi na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celach uzyskania informacji handlowej. Informacja handlowa jest rozumiana w szczególności jako informacja o Serwisie, o nowościach w Serwisie oraz komercyjne reklamy. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora (biuro@optimalenergy.pl). Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowej o ofertach partnerów handlowych Administratora zgodnie z Polityką Prywatności. W celu realizacji usługi dane Użytkownika mogą zostać za jego zgodą przekazane partnerom handlowym w celu nawiązania z nim współpracy w związku z przedstawieniem oferty na dostarczenie energii elektrycznej lub paliwa gazowego. Użytkownicy serwisu zostaną o tym fakcie poinformowani bezpośrednio od partnera handlowego i będą mogli w każdym czasie usunąć swoje dane z ich baz danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wykaz partnerów handlowych Administratora, którym Administrator może przekazać te dane znajduje się na stronie internetowej Serwisu.

 6. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. Dane przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym oraz uniemożliwiający ich ujawnienie lub utratę oraz zniszczenie lub nieuprawnioną modyfikację wskazanych danych lub przetwarzanie z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Dział VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje dot. Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny biuro@optimalenergy.pl. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora. Administrator w przypadkach bardziej skomplikowanych zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w dłuższym terminie (nie dłuższym niż 30 dni). W takiej sytuacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenie reklamacyjnego, zgłaszający reklamację otrzyma powiadomienie o przedłużeniu procedury rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego.

 2. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji oraz o przedłużeniu terminu rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres e-mail, na co wyraża on zgodę.

 

Dział IX. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. treść materiałów zamieszczanych przez Użytkowników na jego stronach,

  2. sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w ramach Serwisu,

  3. utratę danych zamieszczonych na stronach Serwisu,

  4. niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych - aniżeli Administratora - podmiotów,

  5. skutki wejścia w posiadanie przez osobę trzecią uprawnień umożliwiających Użytkownikowi korzystanie z Usługi,

  6. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usługi, spowodowane koniecznością usunięcia rozmaitych awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,

  7. szkody poniesione przez Użytkowników, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,

  8. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym spowodowane działaniem siły wyższej lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

 

Dział X. Zmiany Regulaminu. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem iż:

  1. zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie dokona on rezygnacji z Usługi w sposób opisany w Dziale VI ust. 1 Regulaminu, a w przypadku konsumenta jeżeli zaakceptuje treść nowego Regulaminu.

  2. Zmieniony Regulamin w żadnym razie nie może pozbawić Użytkownika prawa opisanego w Dziale VI ust. 1 Regulaminu, z tym że może zmienić tryb realizacji tego uprawnienia.

 2. Zmiany Regulaminu są ogłaszane na stronie www.optimalenergy.pl i wchodzą w życie w terminie podanym wraz ze zmianą, z zastrzeżeniem Działu X ust. 1 lit. „a” Regulaminu.

 3. Użytkownik jest powiadamiany każdorazowo o zmianie Regulaminu e-mailem na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres elektroniczny albo pismem na inny podany przez nie adres; informacja taka winna zawierać zmiany Regulaminu oraz jego tekst jednolity.

 4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.

 5. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne pozostaje bez wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana zostanie reguła najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu.

 6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem i Polityką Prywatności lub umową zawieraną przez Administratora z Użytkownikiem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Administrator i Użytkownik uzgodnią w umowie inaczej.

 7. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady korzystania z tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsumentowi przysługuje prawo zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej (w przypadku sporu wynikłego z umowy sprzedaży), do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub skorzystania z unijnej platformy Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 8. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia do porozumienia przez Administratora i Użytkownika – przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora. Powyższy zapis nie dotyczy konsumentów.

 

Dział XI. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2020 r.