Porównaj oferty

Energia Plus fotowoltaika

Energia Plus to program priorytetowy finansowany ze środków krajowych. Oferta finansowania z programu Energia Plus jest skierowana do przedsiębiorców. Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Program Energia Plus realizowany jest w latach 2019-2025, a nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Obecnie ma miejsce II nabór wniosków. Wnioski należy składać od 01.10.2020 do 17.12.2021 lub do wyczerpania alokacji środków.

Program Energia Plus - kto i jakie warunki powinien spełnić

Program Energia Plus jako beneficjenta stawia przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku. Nadrzędnym celem tego programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Uzupełnione wnioski należy składać tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji albo pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym Energia Plus. Na dofinansowanie z programu Energia Plus ma szansę wnioskodawca, którego założenia i dane zawarte we wniosku, a będące podstawą do wyliczenia końcowego efektu ekologicznego, są wiarygodne i zgodne z rzeczywistością.

Program Energia Plus - jakie inwestycje mają szansę na dofinansowanie

Program Energia Plus daje przedsiębiorcom szeroki wachlarz inwestycji zmniejszających negatywny wpływ na środowisko i tym samym wpisujących się w główne założenie programu. Wśród tych przedsięwzięć należy wymienić:

 1. zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych (wszelkie inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, poprawienia zarządzania odpadami, zmniejszenia ilości odpadów, zastępowania surowców pierwotnych surowcami wtórnymi)
 2. ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery (modernizacje urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych)
 3. poprawienie efektywności energetycznej (inwestycje w technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej, ciepła, modernizacje procesów przemysłowych, wdrażanie systemów zarządzania energią)
 4. inwestowanie w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (inwestowanie w energię z odnawialnych źródeł energii, ciepło odpadowe, paliwa niskoeemisyjne gazowe, itp)
 5. modernizowanie / rozbudowanie sieci ciepłowniczych

Dofinansowanie z programu Energia Plus ma formę:

 • dotacji
 • pożyczki

Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w formie:

 • pożyczki do 85% kosztków kwalifikowanych (oznacza to, że jeśli koszty kwalifikowane, jakie ponosi przedsiębiorca wynoszą 250 000,00 zł, to może on uzyskać nawet do 212 500,00 zł dofinansowania)
 • dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technolgię ORC (oznacza to, że jeśli przedsiębiorca ponosi 130 000,00 zł kosztów kwalifikowanych, to dotacja może wynieść nawet do 65 000,00 zł)

W przypadku przedsięwzięć realizowanych w formule "project finance" (jest to szczególny sposób finansowania dużych inwestycji o dużej kapitałochłonności, zwłaszcza inwestycji infrastrukturalnych) obowiązuje wymóg udziału środków własnych wnioskodawcy w wysokości min. 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionej w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Program Energia Plus - dlaczego warto starać się o to dofinansowanie

Program Energia Plus to środki, jakie może pozyskać przedsiębiorstwo, które w swojej działalności chce ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Uczestnictwo w programie Energia Plus oznacza świadomość przedsiębiorcy na temat troski o środowisko naturalne. Wśród wskaźników osiągnięcia celu programu Energii Plus należy podkreślić:

 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
 • zmniejszenie zużycia surowców piertwotnych
 • zmniejszenie emisji CO2, SO2, tlenków azotu
 • ograniczenie emisji pyłów
 • oszczędności w bilansie energii cieplenj oraz energii elektrycznej

Powyższe wskaźniki pokazują, że ubiegając się o dofinansowanie z programu Energia Plus, wnioskodawca ma szeroki zakres inwestycji do wyboru, by finalnie sprostać wskaźnikom. Uczestnictwo w programie Energia Plus nie tylko podnosi świadomość beneficjentów na tamat ochrony środowiska, ale również wpływa pozytywnie na odbiór firmy na rynku jako jednostki zaangażowanej w działalność na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu swojej działaności na to środowisko.

Sprawdź też inne programy wsparcia fotowoltaiki w Polsce: