Porównaj oferty

Program Prosument 2

Prosument jest programem priorytetowym finansowanym ze środków krajowych. Program ten jest dofinansowaniem przeznaczonym na zakup i montaż mikroinsatalacji odnawialnych źródeł energii. Głównym celem programu Prosument jest ograniczenie lub wyeliminowanie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych jej źródeł. Jako odnawialne źródła energii rozumiane są małe instalacje lub mikroinstalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Instalacje, których zakup i montaż daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie, to:

 • źródła ciepła opalane biomasą
 • pompy ciepła
 • kolektory słoneczne
 • systemy fotowoltaiczne
 • małe elektrownie wiatrowe
 • mikrokogeneracja

Nabór wniosków do programu Prosument za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, banków oraz WFOŚiGW odbywa się w trybie ciągłym od sierpnia 2015 roku.

Zasady finansowania w programie Prosument 2

Dofinansowanie z programu Prosument ma formę pożyczki albo dotacji. Według programu Prosument, dofinansowanie obejmuje nawet do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Oznacza to, że wszystkie koszty poniesione w trakcie prowadzenia projektu oraz koszty niezbędne do jego realizacji zostaną zwrócone. Bezzwrotna dopłata wynosi 15% lub 30% kosztów w zależności od wybranej technologii. Chcąc skorzystać z dofinansowania w ramach programu Prosument, potencjalny beneficjent zobligowany jest do zawarcia umowy z organem, który otrzymuje z programu NFOŚiGW finansowanie specjalnie na ten cel. Do tych organów należą jednostki samorządu terytorialnego, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz banki. Beneficjentem końcowym programu Prosument są:

 1. osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym
 2. wspólnoty mieszkaniowe
 3. spółdzielnie mieszkaniowe
 4. jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub stowarzyszenia
 5. spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji

Program Prosument ma na celu wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. W ramach tego programu można wnioskować o dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej lub ciepła dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinyych i wielorodzinnych. Budżet programu Prosument 2 to 800 mln złotych na lata 2014 - 2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 roku. Do głównych zasad udzielania dofinansowania w programie Prosument należą:

 • dotacja w wysokości 15% lub 30% dofinansowania
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu wynoszące 1%
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem to 15 lat

EKOkredyt Prosument II - program NFOŚiGW z bankiem BOŚ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę z Bankiem Ochrony Środowiska na dofinansowanie instalacji prosumenckich. Pula środków w tym programie to 40 mln złotych z czego 12 mln złotych zostanie przekazane w formie dotacji. Beneficjentami są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Dofinansowanie zwrotne w ramach programu Prosument II pokrywa 100% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo przyznana dotacja może wydosić do 30% kosztów inwestycji. Jak dotąd większość wniosków o dofinansowanie z programu EKOkredyt Prosument II dotyczyła instalacji fotowoltaicznych lub łączonych instalacji PV z instalacją pompy ciepła. W losowo wybranych przypadkach Bank dokonuje inspekcji inwestycji przed uruchomieniem kredytu.

Opinie o programie Prosument 2

Program Prosument dający możliwość uzyskania kredytu oraz dotacji zwiększa opłacalność inwestycji w odnawialne źródła energii ze strony inwestora. Dzięki doduszczeniu możliwości łączenia kilku różnych rodzajów instalacji, beneficjent otrzymuje możliwość zbudowania kompleksowego rozwiązania, które zapewni dostawy energii na wiele lat. Inwestowanie w mikroinstalacje OZE to świadome podążanie za światowymi trendami na rynku energetycznym.

Sprawdź też inne programy wsparcia fotowoltaiki w Polsce: