Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Rekompensata za prąd 2019 dla firm

Rekompensata za prąd 2019 dla firm

Wypełnij formularz - nasz specjalista sprawdzi Twoją aktualną sytuację. Pamiętaj o dołączeniu rachunku za prąd z 2019 roku

element graficzny 1

Rekompensata za prąd 2019 dla firm

W związku z wejściem w życie zmian dotyczących ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorca zmieniający sprzedawcę prądu w określonym ustawowo czasie, który będzie chciał otrzymać rekompensatę wynikającą ze wzrostu cen energii elektrycznej za cały 2019 roku zobowiązany jest w terminie 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu stosowne dokumenty.

W przypadku braku wysłania odpowiednich dokumentów do dnia 26 lipca 2019 roku traci się możliwość ubiegania o rekompensatę za drugie półrocze 2019 roku.


Bezpośredni kontakt z opiekunem firm:

rekompensaty@optimalenergy.pl


Usługa wsparcia dla firm

Celem świadczonej przez optimalenergy.pl usługi jest przygotowanie dokumentów, uprawniających do ubiegania się przez firmy o zwrot za wyższe ceny prądu w 2 półroczu 2019 roku. Firmy decydujące się na usługę otrzymają dodatkowo konkretne instrukcje dotyczące sposobu i terminu związanego z obowiązkiem złożenia dokumentów.

Podstawą prawną jest poniższy tekst znajdujący się w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych:

(...)

2) 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę statusu odbiorcy końcowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 2–5, mającą wpływ na przyznanie mu uprawnienia, o którym mowa w ust. 1

– złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenie o spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1a pkt 2–5, (...); oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

(...)