Porównaj oferty

Modernizacja układów pomiarowych TPA

Modernizacja układu pomiarowego z dostosowaniem go do obowiązujących zasad dla TPA jest niezbędna dla odbiorców prądu rozliczających się w grupie taryfowej B w celu swobodnej zmiany sprzedawcy prądu. Usługa modernizacji układu rozliczeniowo-pomiarowego polega na przygotowaniu opracowania technicznego związanego z wymianą elementów wchodzących w skład układu rozliczeniowo-pomiarowego oraz przedstawieniu kosztorysu.

Dodatkowo oferujemy szereg możliwości finansowania remontu układu takich jak:

 1. Środki własne inwestora, którym jest firma zlecająca wymianę, która pokrywa je z wygenerowanych oszczędności tzw. finansowanie ESCO
 2. Koszty modernizacji pokrywa Optimal Energy Sp. z o.o. lub Partner firmy. Wymagane w tym wariancie jest zawarcie umowy sprzedaży prądu z Optimal Energy Sp. z o.o. lub Partnerem
 3. Kredyt/leasing - przygotowujemy propozycję dla firmy - Inwestora. Finansowania remontu układu przez bank lub współpracujące firmy leasingowe

Korzyści związane z wymianą licznika prądu

Firmy, które zdecydują się na wymianę układów rozliczeniowo-pomiarowych osiągają następujące korzyści:

 1. Oszczędność. Możliwość wyboru dowolnego sprzedawcy prądu. Ceny za MWh energii czynnej dostępne przy zmianie sprzedawcy prądu są śr. o 25-35% niższe
 2. Bezpieczeństwo. Dostęp do bieżącego wglądu w aktualne zużycie prądu (monitoring online)
 3. Transparentność. Rozliczenia za energię elektryczną tylko i wyłącznie w oparciu o faktyczne zużycie prądu - brak prognoz

TPA - Od czego należy zacząć decydując się na modernizację liczników.

Po pierwsze należy ustalić z zainteresowanymi podmiotami termin wykonania wizji lokalnej w obiekcie, w którym znajdują się układy pomiarowe i które chcemy poddać modernizacji.

Dokonanie wizji lokalnej pozwala przede wszystkim na:

 • określenie faktycznego stanu, ustaleniu zakresu projektu przebudowy układów pomiarowych,
 • określenie ilości prac i nakładów, jakie należy ponieść w celu modernizacji tych układów, co jest podstawą do złożenia oferty na realizację projektu,
 • pozyskanie dokumentów wyjściowych dla Klienta, którymi będzie mógł się posługiwać całym procesie realizacji projektu modernizacji układów pomiarowych.

Przebudowa układów pomiarowych obejmuje:

 • wszelkie uzgodnienia z Przedsiębiorstwem Energetycznym, do którego licznik należy i przez którego pracowników jest obsługiwany,
 • realizację opracowanego projektu, modernizacji
 • zatwierdzenie projektu przez Przedsiębiorstwo Energetyczne, tak aby nic nie działo się bez ich zgody, a co za tym idzie nielegalnie,
 • wymianę przekładników pomiarowych (prądowych i/lub napięciowych w razie potrzeby),
 • wymianę liczników energii elektrycznej i dostosowanie parametrów ich pracy,
 • wymianę listew kontrolno – pomiarowych,
 • wymianę okablowania układu,
 • ewentualną zmianę lokalizacji przekładników, jeśli zachodzi taka konieczność,
 • montaż zegara synchronizującego,
 • montaż modułów komunikacyjnych w zależności od wymagań Przedsiębiorstwa Energetycznego, czy oczekiwań Klienta.
 • montaż tzw. zasilaczy UPS dla realizacji gwarantowanego napięcia zasilającego liczniki.

Po zakończeniu prac modernizacyjnych następuje uruchomienie układu i dopuszczenie go do dalszej eksploatacji przez Przedsiębiorstwo Energetyczne.

Modernizacja układów pomiarowych do zasady TPA odbywa się według wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Operatora Systemu Dystrybucji.

Zmiana sprzedawcy energii dla odbiorców przyłączonych do sieci średniego i wysokiego napięcia, czyli tych z grup taryfowych A i B, możliwa jest tylko, jeśli układ pomiarowo-rozliczeniowy dostosowany jest do zasady TPA. W przypadku odbiorców z grup taryfowych C (przyłącze na niskim napięciu) właścicielem układu pomiarowego jest operator Systemu Dystrybucyjnego i to on ponosi koszt modernizacji, jeśli istnieje taka potrzeba. Dla odbiorców z grup taryfowych A i B (przyłącze na wysokim lub średnim napięciu) układ pomiarowy jest własnością Odbiorcy i to on ponosi koszty ewentualnego dostosowania układu. Przed modernizacją należy wystąpić do Operatora Sieci o wydanie aktualnych warunków technicznych dla funkcjonującego układu pomiarowego. Dopiero w oparciu o te warunki należy opracować i uzgodnić z Operatorem projekt techniczny a następnie przeprowadzić modernizację zakończoną ponownym odbiorem technicznym przedstawiciela Operatora wraz z potwierdzeniem, że układ jest przystosowany do TPA.

Do wyceny modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego potrzebne są:

 • schemat techniczny układu,
 • widok tablicy licznikowej oraz licznika,
 • widok przekładników prądowych i napięciowych,
 • widok z tabliczek znamionowych liczników,
 • charakterystyka energetyczna: OSD, moc umowna, grupa taryfowa.

Średni koszt modernizacji układów pomiarowych dla układów średniego napięcia wynosi od 10 000 do 35 000 zł netto. Jest to oczywiście koszt jednorazowy i konieczny do poniesienia w perspektywie ogólnokrajowej wymiany liczników na elektroniczne, wynikający z obowiązujących wymagań OSD oraz przepisów Prawa Energetycznego, dzięki czemu odbiorca ma swobodę negocjacji warunków ze sprzedawcami energii. Lokalny dostawca wiedząc, że odbiorca nie posiada zmodernizowanego układu przystosowanego do TPA będzie oferował stawki zakupu prądu wyższe niż rynkowe i w firmach konkurencyjnych. Istnieje też możliwość wliczenia kosztów modernizacji do cen energii lub opłaty handlowej oraz ewentualnie rozłożenie płatności na raty, gdy firma oferująca usługi modernizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych zgadza się na takie warunki. Dzięki instalacji nowego układu można również zastosować urządzenia do monitoringu parametrów zużycia energii, przez co lepiej będziemy w stanie gospodarować energią w naszym zakładzie, a także skorzystać z kompleksowej usługi audytu elektrycznego, który dokładnie wskaże obszary, w których koszty inwestycyjne mogą zostać pokryte z wygenerowanych oszczędności.