Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Morskie Porty Szczecin i Świnoujście

Morskie Porty Szczecin i Świnoujście

port szczecin świnoujście logo

Morskie Porty Szczecin i Świnoujście - działalność

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. jest podmiotem zarządzającym portem w Szczecinie i portem w Świnoujściu. Powstał na mocy ustawy o portach i przystaniach morskich z 29 grudnia 1996 roku. Warunkiem niezbędnym skutecznego funkcjonowania na konkurencyjnym rynku jest planowanie długookresowe.

Wizja: „Szczecin i Świnoujście wiodącymi portami na południowym Bałtyku”.

Misja: „Dostosowanie portów w Szczecinie i Świnoujściu do wymagań nowoczesnych systemów transportowych w obrocie portowo-morskim i wymagań rynku”.

Cele strategiczne:

 1. Optymalne wykorzystanie posiadanych gruntów i infrastruktury portowej oraz pozyskiwanie nowych terenów na cele portowe,
 2. Wzrost udziału portów w Szczecinie i Świnoujściu w obrocie morskim,
 3. Zwiększenie ilości regularnych połączeń żeglugowych,
 4. Rozwój funkcji przemysłu przyportowego,
 5. Rozwój morsko-lądowych przewozów intermodalnych,
 6. Rozwijanie współpracy z gminami Szczecin i Świnoujście,
 7. Rozwój turystyki morskiej,
 8. Poprawa bezpieczeństwa obsługi ładunków, pasażerów i środków transportu,
 9. Respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju w działalności portowej,
 10. Doskonalenie roli portów jako platformy logistycznej.
 11. Podniesienie konkurencyjności portów.

Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu została opracowana zgodnie z dokumentami określającymi strategiczne kierunki rozwoju kraju oraz Unii Europejskiej, do których zaliczyć należy przede wszystkim: Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Narodową Strategię Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) na lata 2007–2013, Strategię rozwoju portów morskich do 2015 roku, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, jak również liczne Ustawy prawa polskiego i dyrektywy prawa unijnego.

Morskie Porty Szczecin i Świnoujście - adres

ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin 
tel. +48 91 43 08 220
fax. +48 91 46 24 842 
e-mail: info@port.szczecin.pl 

Morskie Porty Szczecin i Świnoujście - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Działalność operatorską OSDn prowadzi na sieci dystrybucyjnej 15, 6 i 0,4k

V na obszarze miast Szczecin i Świnoujście i o zasięgu jak szczegółowo przedstawiono w p. II na mocy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 14 maja 2010 wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/246/827/W/OSZ/2010/B O na okres od 17.05.2010 do 17.05.2020

Morskie Porty Szczecin i Świnoujście - reprezentacja spółki

Nazwisko i imię

Stanowisko

Wąsowicz Zaborek Elżbieta

Członek Rady Nadzorczej

Macewicz Monika

Członek Rady Nadzorczej

Sadowski Krzysztof Rafał

Członek Zarządu

Lewandowska, Katarzyna Danuta

Członek Rady Nadzorczej

Wasilewski Sebastian

Członek Rady Nadzorczej

Miklewicz Zbigniew Tomasz

Prezes Zarządu

Salmonowicz Henryk

Członek Rady Nadzorczej

Kamiński Krzysztof

Prokurent

Bogdanowicz Elżbieta

Członek Rady Nadzorczej

Krzystek Piotr Tomasz

Członek Rady Nadzorczej

Lipiński Stanisław Andrzej

Członek Rady Nadzorczej

Adamarek, Paweł Krzysztof

Członek Zarządu

Naperty Tadeusz

Członek Rady Nadzorczej

Żmurkiewicz Janusz

Członek Rady Nadzorczej