Porównaj oferty

Kompensacja mocy biernej. Obniż opłaty dystrybucyjne za prąd

Celem kompensacji mocy biernej jest zmniejszenie wysokości opłat dystrybucyjnych na rachunku za prąd. Usługa jaką wykonujemy sprowadza się do określenia ilości wytwarzanej mocy biernej i doboru najlepszego rozwiązania, mającego na celu wyeliminowanie naliczania przez Dystrybutora opłat związanych z powstaniem mocy biernej.

Zastosowanie kompensacji mocy biernej - korzyści

Wyeliminowanie nadmiaru mocy biernej niesie za sobą szereg korzyści. Do tych najważniejszych zaliczamy:

 1. Brak dodatkowych opłat za moc bierną
 2. Niższe zużycie energii czynnej - o 2-3%
 3. Zmniejszenie strat cieplnych pracy urządzeń, zmniejszenie współczynnika mocy i spadku składowej prądu. Wymienione parametry techniczne razem z poprawą jakości parametrów energii elektrycznej pozytywnie wpływa na pracę i bezawaryjność działania urządzeń i maszyn

Kompensacja mocy biernej - koszty i finansowanie

Zadanie związane z kompensacją mocy biernej wiąże się z koniecznością poniesienia przez firmę kosztów. Koszty te należy interpretować jako inwestycję, która bardzo szybko, bo czasami nawet po pół roku się zwraca dzięki niższemu rachunkowi za prąd. Poniżej przedstawiamy przykładowe możliwości finansowania tej inwestycji. 

 1. Środki własne inwestora, którym jest firma zlecająca wymianę lub przez tzw. finansowanie ESCO z wygenerowanych oszczędności
 2. Koszty pokrywa Optimal Energy Sp. z o.o. lub Partner firmy. Wymagane w tym wariancie jest zawarcie umowy sprzedaży prądu z Optimal Energy Sp. z o.o. lub Partnerem
 3. Kredyt/leasing - przygotowujemy propozycję dla firmy - Inwestora. Finansowania przez bank lub współpracujące firmy leasingowe

W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu poprzez zamieszczony wyżej formularz kontaktowy.

Informacje na temat opłat dystrybucyjnych:

Opłata dystrybucyjna zmienna:

Stanowi ilość zużytej energii wyrażonej w [kWh] pomnożoną przez sumę składnika zmiennego stawki sieciowej i stawki jakościowej wyrażonych w [zł/kWh]. Składnik zmienny stawki sieciowej odzwierciedla koszty zmienne związane z funkcjonowaniem sieci, m.in. koszty strat, które dystrybutorzy ponoszą podczas przesyłania energii. Stawka jakościowa odzwierciedla koszty utrzymania równowagi systemu elektroenergetycznego.

Opłata dystrybucyjna stała:

Stanowi z kolei iloczyn liczby miesięcy okresu rozliczeniowego i składnika stałego stawki sieciowej wyrażonego w [zł/m‐c]. Pokrywa koszty stałe związane z funkcjonowaniem sieci, m.in. koszty utrzymania sieci, remonty, płace załogi, podatki.

Opłata dystrybucyjna składa się  z sześciu elementów:

 • opłaty jakościowej, która jest zmienna i zależy od liczby zużytych kilowatogodzin. Wpływy z tej opłaty przeznaczone są na poprawę funkcjonowania systemy energetycznego.
 • opłaty sieciowej zmiennej, która jest opłatą za korzystanie z sieci przesyłowej.  Niestety jest ona dosyć wysoka i  w kolejnych latach raczej nie zapowiada się, aby zmalała, ponieważ rosną koszty konserwacji sieci energetycznej, która w naszym kraju jest przestarzała.
 • opłaty przesyłowej stałej, na której wysokość nie ma wpływu wielkość zużytej energii. Zależy ona  natomiast od wielkości zapotrzebowania na moc jaką zadeklarowaliśmy  w umowie z zakładem energetycznych lub liczby faz w naszych gospodarstwie domowym.
 • opłaty przejściowej, która jest opłatą uiszczaną na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu energetycznego jako całości. Jest ona powiązana z ilością zużytej energii, która może mieścić się  w trzech przedziałach. Poniżej 500 kWh, od 500 kWh do 1200 kWh, lub powyżej 1200 kWh.

Kompensacja mocy biernej - sposób na obniżenie opłat dystrybucyjnych.

Do jednej z nich zaliczyć należy kompensację mocy biernej. Analizując rachunek za prąd warto zastanowić się nad zasadnością wysokości naliczonych opłat dystrybucyjnych. Opłaty dystrybucyjne stanowią prawie 50-60% wartości rachunku za energię, a kompensacja mocy biernej pozwala to zmienić.

Część opłat dystrybucyjnych naliczana odbiorcom jest obowiązkowa dla wszystkich, ponieważ z mocy prawa, każdy z nas musi uiszczać opłaty na pokrycie m.in. kosztów rozwoju sieci dystrybucyjnej. Jednak część naliczanych opłat dystrybucyjnych jest pewną formą kary za nieprzestrzeganie warunków umowy dystrybucyjnej. Do takich opłat w formie kary należy  m.in. opłata za ponad umowny pobór energii biernej, który możemy uniknąć stosując odpowiednie rozwiązania techniczne.

Nawet 1/4 przedsiębiorców w Polsce płaci za energię bierną, której nie zużywa na pracę urządzeń. Dzięki kompensacji mocy biernej można, w zależności od ilości zużytej energii, zaoszczędzić od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Energia bierna nie jest przetwarzana na pracę urządzeń i nie może być zamieniona na inny rodzaj energii, ale jest nieodzownym elementem przesyłanej energii. Jest to rodzaj energii zapewniający prawidłowe działania silników, ale pobierana w nadmiarze obniża parametry sieci przesyłowych.

Wyróżniamy dwa rodzaje mocy biernej w zależności od odbiornika:

 • indukcyjną związaną z np. silnikami, transformatorami, która potrzebna jest do wytworzenia pola elektromagnetycznego) 
 • pojemnościową związaną z kondensatorami lub długimi odcinkami instalacji.

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do zmotywowania i zapewnienia poprawności działania sieci elektroenergetycznej, pobiera opłaty za ponad umowny pobór energii biernej.

To czy OSD naliczy nam dodatkową opłatę dystrybucyjną za pobór energii biernej indukcyjnej, zależy od współczynnika tg (fi). Dopuszczalne są straty mocy przy wartości tego współczynnika równej 0,4 gdy nie dotrzymamy jego parametrów, musimy liczyć się z karą.

Aby sprawdzić, czy możemy coś z tym zrobić należy szukać odpowiedzi na fakturze od dystrybutora. Odszukać w części rozliczenie opłat za usługi dystrybucji, pozycję - opłata za pobór energii biernej indukcyjnej. Jeżeli znajdziemy tam opłaty, np. całodobową, szczytową, pozaszczytową oznacza to, iż ponosimy koszty za energię bierną indukcyjną.

Pozycja rozliczenie energii biernej pojemnościowejtakże zasługuje na naszą uwagę.  Jest to bowiem opłata naliczana za energię bierną pojemnościową wprowadzoną do sieci.

W zależności od rodzaju energii biernej istnieje kilka rozwiązań technicznych, które uchronią przed płaceniem kar.

W przypadku energii biernej indukcyjnej, aby rozwiązać problem przekroczenia współczynnika tg (fi) należy dokonać kompensacji mocy biernej, polegającej na zrównoważeniu pobieranej przez odbiorniki mocy biernej, mocą bierną o tej samej bądź zbliżonej wartości lecz przeciwnym znaku.

W przypadku energii biernej pojemnościowej instalując dławik lub baterię dławików kompensacyjnych, możemy ograniczyć koszty związane z oddawaniem do sieci energii biernej pojemnościowej.

Kompensacja mocy biernej polega na instalacji baterii kondensatorów. Warunkiem jej poprawnej pracy jest prawidłowe zaprojektowanie i właściwy dobór mocy całkowitej baterii oraz rozkład mocy uwzględniający zainstalowane w zakładzie urządzenia.

W celach dobrania baterii kondensatorów do potrzeb zakładu konieczne jest wykonanie specjalistycznych pomiarów z wykorzystaniem rejestratora mocy biernej. Prawidłowo dobrana i wykonana bateria kondensatorów powinna pracować kilkanaście lat.

W większości przypadków inwestycja polegająca na montażu baterii kondensatorów zwraca się w okresie od 6 do 18 miesięcy. Oprócz natychmiast odczuwalnego odciążenia portfela, zyskuje się również korzyści znacząco wpływające przyszłe koszty związane z amortyzacją sprzętu podłączonego do sieci.